onsdag 31 december 2008

Introduktion i Spiral Dynamics 2a nivå (2nd tier)
Läs nivå 1 i mitt tidigare inlägg innan du läser denna!

Nivå 2 av Spiral Dynamics är inte bara ett nytt stadium på samma sätt som grön är för orange.
Gul som är nästa stadium/färg är en helt ny plattform och radikalt annorlunda i hur människan tänker. Då alla de tidigare stadierna i mångt och mycket handlar om mänsklig överlevnad så handlar nivå 2 om varandet och som alltid överskrider den och inkluderar de tidigare nivåerna dvs överlevnad är en självklar del av mänskligt tänkande men nu har något mer inträtt på banan.

Skiftet från första nivån till andra är dramatiskt då medvetenheten av hela spiralen visar sig dvs individen inser att existensen av alla olika typer av världsbilder är närvarande och verkliga. Man kan nu se både fallgropar och gåvor med varje stadium/färg och man inser att alla stadier är viktiga och styrs av individens, organisationens och samhällets livsvillkor. Studier har även visat att människor med detta sätt att tänka har betydligt mindre närvaro av rädslor (att vara försiktig när det behövs är dock en självklarhet) och man börjar se saker som dom är och inte bara som man tolkar dem.
Man inser att konflikter bara kan lösas med ett integralt sätt att tänka. Man måste möta sina medmänniskor på det stadium de befinner sig på och man förstår att det är det enda sättet att nå fram och influera till utveckling.

Språnget till nivå 2 är absolut ingen självklarhet utan kräver öppenhet och medvetenhet av individen. Många kan intellektuellt förstå denna nivå men få kan idag leva den fullt ut.

Framtidens ledare måste komma ifrån denna nivå för att vi skall klara av globaliseringen och den exponentiella utvecklingen av vår teknik som nu pågår.

Det finns idag två kända stadier/färger i nivå 2 och med en tredje på gång i horisonten
Gul (jag, min, mitt) 1-2% av dagens vuxna befolkning
 • Uppstod för ca 50 år sedan
 • Integrerade jag
 • Världscentrerad
 • Naturliga system
 • Kommunicerar bara när det är nödvändigt och vet när det är det
 • Integrerade nätverk
 • Flexibelt, projektcentrerat, funktionellt ledarskap
 • Den mest kompetenta tar besluten
 • Extralogisk
 • Förstår helheten i utvecklingsspiralen
 • Balans
 • Finner lösning på motstridiga perspektiv
 • Finner en naturlig mix av motstridiga sanningar och osäkerheter
 • Kräver integrerade och öppna system
 • Accepterar det oundvikliga i naturens form och flöden
 • Lär sig att vara fri men även principfast
 • Litar på vad som är nödvändigt, naturligt och nästa fas
 • "Vad som var rätt och riktigt igår behöver inte vara det imorgon"
 • Förändring är en välkommen del av processen att organisera livet
 • Känner sig hemma i alla kulturella kontexter
 • Kan känna existentiell ångest när man ser alla globala konflikter på många olika nivåer och stadier
 • Kämpar med den högre ordningen av komplexa lösningar
 • Otålig mot den polariserade första nivåns världsbilder
 • Problem att reducera invecklade och mångfasetterade frågor till enkla förklaringar som kan förstås av nivå1´s världsbilder
Turkos (vi, oss, vårat) 0,5% av dagens befolkning
 • Uppstod för ca 30 år sedan
 • Holistiskt jag
 • Hyperlogisk
 • Fokuserar på alla levande enheter som integrerade system
 • Globala strukturer
 • Holarkiska system
 • Individen är en del av det större, medvetna, spirituella helheten som även tjänar jaget
 • Ändamålsdriven
 • Höger hjärnhalva mer dominant
 • Hjärnvågor indikerar ett högre tillstånd
 • Accepterar att teknologi kan förbättra människans kognitiva förmåga och kropp
 • "ser allt på en gång"
 • Mogen integral världsbild
 • Inkludera allt levande utan undantag
 • Kollektiv individualism
 • Mer kollektiv och holistisk syn än Gul
 • Fallgropar för detta ännu ganska outforskade stadie är inte så känt
Jag har nu givit en överblick av de 8 stadier som Spiral Dynamics teorin inkluderar idag. Det finns en 9e i horisonten men som vi bara kan spekulera om då det idag inte finns någon känd människa som tänker i dessa banor, dvs vi kan intellektuellt se vad detta stadium kan tänkas handla om men kan ännu inte förstå vad det innebär för oss.

Hoppas detta givit en insikt i vad Spiral Dynamics teorin handlar om. Det finns oändligt mycket mer att lära sig runt detta och forskningen forsätter. Om du är bra på Engelska kan jag varmt rekommendera Don Beck och Christopher Cowans bok, Spiral Dynamics mastering values, leadership and change som ger en överblick från ett affärs och ledarskapsperspektiv (vilket är det jag själv är mest intresserad av).

Den som verkligen vill ha något att bita i kan jag rekommendera Ken Wilber´s Sex, Ecology and Spirituality som är en bok på 800 sidor och skriven på ett akademiskt språk men den går igenom mänsklig utveckling på ett väldigt grundligt sätt. Erland Lagerroth har gjort en Svensk sammanfattning av boken här.
En bra introduktion till Ken Wilber´s idéer är att börja med, den på Svenska översatta, En kortfattad historia om allting som ger en överblick av ett integralt tänkande och som stöder Spiral Dynamics på många sätt.

På återläsning
/M

tisdag 23 december 2008

Introduktion till Spiral Dynamics (SD)


Introduktion till Spiral Dynamics av Magnus Engdahl

Jag tror att jag har börjat se människor i färger! Jag har avdelningar på jobbet som tänker blått, olustiga individer som beter sig rött, en företagskultur som är orange med en HR avdelning som tänker grönt med inslag av blått. Om det låter märkligt så läs vidare och lär dig om en teori som heter Spiral Dynamics.

Jag har under en längre tid läst och presenterat idéer om hur viktigt det är att inte bara tala om de rent objektiva fakta vi har runt om oss när det handlar om att utveckla ledarskap och att få medarbetare att dela vision och mål.
Människor måste ta med sina personliga perceptioner, den kulturella perception och miljö som de lever i lika mycket som rena fakta och siffror när en organisation, familj eller person skall utveckla en vision och strategi (låter självklart men se er om i er egen verklighet och på våra företag och organisationer så får ni se). Till saken hör att jag de senaste 5 åren jobbat internationellt med världen som arbetsfält, vilket gjort att dessa ämnen i högsta grad varit aktuella i mitt dagliga arbete och gett mig en väldigt bra insikt i hur olika typer av kulturer och tänkande påverkar resultatet av det ledarskap vi implementerar i våra organisationer, och vilka relationer vi har med varandra och våra medarbetare.


Tyvärr ser jag gång på gång att man inte har kunskap om hur olika kulturvärderingar och tankemönster påverkar utgången av det man försöker åstadkomma. Det ger ofta resultat som man inte tänkt sig och ibland blir det riktigt illa.
Jag letade och fann mycket inspiration och fakta genom böcker som A Living Company av Arie de Geus, Conscious Business: How to Build Value Through Values av Fred Kofman och The Enthusiastic Employee av David Sirota, Louis A. Mischkind, and Michael Irwin Meltzer och jag läste även Ken Wilbers En kortfattad historia om allting vilket gav mig ytterligare en dimension av det jag sökte (och en introduktion till Sprial Dynamics fast jag inte förstod det då). Efter att ha genomfört en väldigt lyckad företagskonferens runt dessa ämnen i Sofia/Bulgarien i april 2008 så ville jag förkovra mig ännu mer och fann snart Spiral Dynamics, som är en vidareutveckling av Dr. Don Beck på forskning som Dr. Clare W. Graves startade redan på 60-talet.


Spiral Dynamics presenterar ett holistiskt ramverk för att förstå de väldigt komplexa och dynamiska krafterna som är inblandade i mänsklig utvecklingen och existens - i affärer, personliga liv, utbildning, religion och politik mm. Det är en bio-psyko-social-andlig karta som i ett levande systemdiagram visar mänsklig evolution från tidiga stammgrupper till dagens (och morgondagens) komplexa verklighet.

Det är inte ännu en hårdkokt och simpel "typ av person" modell och ej heller en "alla är lika vackra" jämlikhetsmodell utan en teori om varför vi har olika teorier om vilka vi är.
Det är kanske den tydligaste modellen för hur vi människor utvecklas stadievis mot en ständigt mer komplex verklighet och som pekar mot en allt större förståelse om vilka vi är och vilken kulturer vi lever i.


SD handlar om

 • Hur människor tänker om saker (istället för VAD vi tänker)

 • Varför människor tar beslut på så många olika sätt

 • Varför människor reagerar på så olika sätt vid samma mentala stimulus

 • Varför och hur värderingar uppstår och sprids

 • Grunden i förändring (the nature of change)

SD har används i en rad sammanhang av både regeringar, företag och enskilda grupper och det kanske mest kända var i Sydafrika efter att Nelson Mandela blev släppt då Don Beck jobbade med Mandela och F.W de Clerk med att förhindra ett inbördeskrig efter slutet på apartheid. Idag jobbar Dr. Don Beck bla med Israel-Palestina frågan och har presenterat SD för FN.


Don Beck och Christopher Cowan introducerade något de kallade Value Memes (vMemes) i sin bok Spiral Dynamics, mastering values, leadership, and change 1997 som var en variation av Richard Dawkins memes som han myntade i sin bok The Selfish Gene. Utifrån dessa skapade de även de olika färgerna i SD. Dessa färger är både hyllade och dissade. De som ogillar färgerna är ofta oinsatta och tror att de har något spirituellt eller andligt värde men så är inte alls fallet. Faktum är att enda anledningen till att de introducerades är att det blir lättare att referera till en viss vMeme när man diskuterar SD och det är ganska praktiskt.

Naturligtvis så är inte de olika färgerna/stadierna absoluta. En människa kan befinna sig på ett blå/ORANGE stadium eller ett BLÅ/orange stadium. Det finns inga skarpa och självklara gränser men samtidigt kan man tydligt se att människors tänkande kan ganska lätt ringas in av de olika färgerna, kom dock ihåg att samma människa kan ha olika färger beroende på kontext, tex många människor tänker rött när det gäller sport men kan vara gröna i politik (jag syftar på SD färger här och inte politiska färger).

SD är en hierarkisk modell men skall inte blandas ihop med de makthierarkier vi vanligen tänker på när vi talar om hierarkiska strukturer. För att något skall kunna utvecklas måste det finnas hierarkier vilket vi bla kan se tydligt hos barn. Vi förväntar oss inte att ett barn som är 4-5 år skall kunna tänka i samma komplexa mönster som ett barn som är 11-12 år klarar av. En 11-årings tankemönster överskrider och inkluderar 4-åringens och 11-åringen anser att den vet betydligt bättre än 4-åringen och det accepterar vi som självklart. Vi tycks dock glömma bort det när vi talar om tankemönster hos vuxna människor och kulturer. Det finns såklart fler parametrar att ta hänsyn till i en vuxen värld men jämförelsen är dock värd att fundera på.
Tyvärr kan man som alltid finna människor som missuppfattat eller missbrukar modellen och därför kan man finna referenser och hänvisningar till SD hos en del new ageaktiga personer och grupper vilket är synd då många andra ointresserade eller oinsatta människor snabbt tar fotfäste i sådant. SD är i mitt tycke värt ett betydligt bättre öde än så då den visat mig att den verkligen kan lära oss något och med den tunga forskning som ligger bakom bör den ges en chans. Det bästa är som alltid att läsa på, vara kritisk och sedan göra sig sin egen uppfattning.
SD är INTE någon kult, religion, förening eller dylikt utan en teori och en väldigt bra sådan.

Nedan följer än överblick av varje vMeme/färg. Dessa är uppdelade i två nivåer (tier), första nivån och andra nivån. De 6 första stadierna är nivå ett (first tier) och här befinner sig 95% av jordens befolkning idag.
 • Varje enskilt stadium är beroende av vilka livsvillkor personen, kulturen och samhället existerar i (Tid, Plats, Tillstånd och Omständigheter).

 • Alla människor har alla färger i sig men vanligtvis är en eller två dominerande (center of gravity)

 • Det är inte möjligt att pressa människor till ett annat stadium då de bara cementerar sin nuvarande världsbild i ett sådant läge

 • Ledare måste influera och leda människor att ta nästa steg upp för spiralen genom att få dem att känna sig trygga och att själva vara ett helt eller ett halvtsteg före (högre eller djupare)

 • När livsvillkoren är stabila så kommer nästa stadium att uppstå (för mycket säkerhet leder alltid till att människor söker sig mot osäkerhet, om inte annat så av leda)

 • En uppgång eller nedgång på spiralen triggas alltid av någon typ av kris (intern, extern, individuell, kollektiv)

 • Varje stadium är övertygat om att de har alla svaren på hur saker och ting ligger till och tom livets mysterium

 • Alla färger uppstår i alla människor i någon form och i något sammanhang

 • Det finns alltid både positiva och negativa aspekter av alla stadier/färger (VIKTIGT!)

 • Inget stadium/färg är bättre än någon annan då livsvillkoren avgör vad som passar bäst

 • Varje nytt stadium/färg bygger på det tidigare. Varje stadium/färg överskrider och inkluderar de tidigare. Det går inte att hoppa över något stadium/färg utan varje måste levas igenom.

Nedan följer en kort beskrivning av varje stadie:

Beige (jag, min, mitt) 0,1 % av dagens vuxna befolkning
 • Uppkom för ca 100 000 år sedan

 • Instinktivt jag

 • Allt handlar om grundläggande behov som hunger, törst, flykt, försvar, reproduktion osv

 • Drivs av fundamentala hjärnprogram (reptilhjärnan)

 • Nyfödda barn

 • Traumatiserade människor

 • Långt gången Alzheimer

 • Extrema omständigheter

 • Beige måste vara uppfylld för att något annat stadium skall uppkomma


Lila (vi, oss, vårat) ca 10 % av dagens vuxna befolkning

 • Uppkom för ca 50 000 år sedan

 • Magiskt jag

 • Konst och andlighet uppstår

 • Magisk och osäker värld

 • Man är "gift" med gruppen

 • Individen identifierar sig bara med sig själv och gruppen

 • Barn 1-3 år gamla

 • Klanen och familjen är allt

 • Alla som inte är med i vår stam är "de andra" och troligen fiender

 • Gruppen leds av den äldre, storhövdingen eller shaman.

 • Impulsivt ledarskap

 • Arbetaren är skyldig sitt liv till organisationen

 • Förändrings ceremonier och vidskepelse

 • Klansamhällen

 • Disney lever på denna vMeme med sina magiska fantasivärldar och kan även ses i Harry Potter

Röd (jag, min, mitt) ca 20% av dagens vuxna befolkning

 • Uppkom ca 10 000 år sedan

 • Impulsivt jag

 • Maktdriven

 • Egocentrisk, kan inte ta någon annans perspektiv

 • Barn 3-6 år

 • Oroar sig inte för konsekvenser som kanske inte kommer att hända (lever för stunden)

 • Undvik skam och var respekterad

 • Tonårsuppror (rymmer hemifrån o dyl)

 • "Big boss" bestämmer och delar ut belöning och straff

 • Antar att folk är lata och måste tvingas att jobba

 • Ofta karismatisk och centrum för partyt

 • Dålig på att planera och spara för framtiden

 • Lojalitet baseras på rädsla

 • Den starkaste vinner

 • Partners och allierade finns bara utifrån ett självintresse

 • Kommunicerar bara nedåt

 • jag kommer att slåss till slutet oavsett vad andra tycker

 • Mytiska historier (hjältar och hjältedåd)


Blå (vi, oss, vårt) ca 40 % av dagens vuxna befolkning

 • Uppkom för ca 5000 år sedan

 • Troende jag

 • Etnocentrisk (jag och min grupp har rätt oavsett vad)

 • Allting på sin rätta plats (rätt & fel)

 • Barn 7-8 år

 • Trogen "sanningen"

 • Lyder myndighet, gud och/eller högre makt

 • Stark myndighets struktur/kultur

 • Offra sig nu för att vinna i framtiden

 • Känner skam när man inte anpassar sig till gruppens normer

 • Kontrollera impulsivitet och svara på skuld

 • Patriotism

 • Stängt tänkande - om det inte är en del av vårt förutbestämda dogma så är det inte att tänka på

 • Stark känsla av tillhörighet

 • Klassiska familjevärderingar

 • Facism och missbruk av makt

 • Fundamentalism


Orange (jag, min, mitt) ca 30 % av dagens vuxna befolkning

 • Uppkom för ca 1000 år sedan

 • Presterande jag

 • Framgångsdriven

 • Barn 9-14 år

 • Börjar kunna ta 3:e persons perspektiv

 • Logiskt tänkande

 • Fullt av möjliga alternativ

 • Sök reda på den bästa lösningen

 • "sanningen är inte levererad, den upptäcks"

 • Förbättra livsvillkoren för många genom vetenskap och teknik

 • Det finns universella sanningar

 • Kapitalism

 • Materialism

 • Spela för att vinna och gillar tävlingen

 • Pengar hellre en lojalitet

 • Tappar det heliga

 • Skapar ekologiska kriser

 • Arbetsnarkomaner

 • Överdriven företagsmakt

 • Etniska kriser - vinst till varje pris

 • Status, image och objektiva mål

 • Identitetskris - utanförskap

 • Ekonomisk ojämlikhet - klasskrig

 • Undvik känslor - se till att få jobbet gjort


Grönt (vi, oss, vårt), ca 10 % av dagens vuxna befolkning

 • Uppkom ca 150 år sedan

 • Känsliga jag

 • Jämställdhets driven

 • Ung vuxen 15-21 år

 • Använder flera perspektiv

 • Avancerad självreflektion

 • Empati

 • Konsensus

 • Sociala nätverk

 • Gå med i vårt gemensamma samfund för delad tillväxt

 • Dela med sig

 • Sociala demokratier

 • Befria människorna från girighet och dogma

 • Extrem relativism och pluralism

 • Lovar mer än den kan hålla

 • Är emot allt som liknar hierarki och sunt dömande

 • Demokratiska beslut till varje pris som inte leder någonstans

 • Ta beslut som en grupp

 • Har gett uppkomst till medborgerliga rättigheter, feminism och gayrättsrörelsen

 • Accepterar flera sätt att se verkligheten

 • Utforskar det inre i mitt jag och i andra

 • Frekvent kommunikation i alla riktningar

 • Systemteori

 • Känslighet och acceptans inför känslor

 • Ekologiskt medvetande

 • Mest förekommande just nu i Kanada, Skandinavien och Holland

Detta var första nivån (first tier) som består av 6 stadier och undertiden du funderar över den så förbereder jag nivå två (second tier) som består av 2 stadier med en tredje i horisonten.

lördag 20 december 2008

Blandar inte Humanisterna och de religiösa ihop saker?

Anledningen till att jag bestämde mig för att starta denna blogg är för det första att det finns väldigt lite information om Spiral Dynamics på Svenska vilket är synd då denna teori om mänsklig utveckling, psykologi och sätt att tänka kan få många människor att förstå sin vardag och omvärld betydligt bättre. Spiral Dynamics kan också hjälpa oss att börja inse att de flesta av våra konflikter vi har beror på att vi befinner oss på olika nivåer och olika stadier när det gäller hur vi tänker om ett ämne, sak, oss själva, politik, etc, mer än vilka vi är som personer. Spiral Dynamics handlar inte om typer av människor utan olika sätt att tänka men mer om det i senare poster.

En annan anledning till denna blogg är att jag har sett en ganska märklig debatt blossa upp i medierna på sista tiden mellan Humanister, med Christer Sturmark i spetsen på TV8 Sturmark möter, och kristna bibeltroende människor som tex Lars Adaktusson. Debatten speglar betydligt större saker än om en icke religiös livsåskådning är bättre än en religiös sådan. Anledningen att den är märklig beror mest på att dom som är inblandade uppenbart har väldigt lite koll på hur människor utvecklas och tänker och att HUR dom tänker är lika viktigt som VAD dom tänker. Att de inte vet detta är inte så märkligt då få människor har kunskap om tex Spiral Dynamics.

Det senare kan vi se resultatet av överallt i dagens samhälle och det skapar enorma problem på sina håll (se Aten och Rosengård de senaste dagarna). Jag undrar tex om Sturmark har reflekterat över att HUR han tänker är ganska lika som de människor han kritiserar som har en religiös tro? Båda är helt övertygade om att dom har rätt och det spelar ingen roll vad någon annan säger för om man bara förstår hur saker funkar och ligger till (utifrån deras världsbild) så blir det ju självklart att VAD dom tänker är rätt (Humanisterna har rätt i mycket men fortfarande bara delvis rätt liksom vissa religiösa grupper).
Jag lovar att dom aldrig kommer att komma överens eller kunna vinna över någon från den ena till den andra sidan men paradoxalt nog samtidigt finna en viss trygghet i varandra eftersom dom vet var dom har varandra (HUR dom tänker är ju lika).

Det tråkiga med bägge sidorna är att de drar alla över en kam och missar att VAD människor tänker kan tolkas väldigt olika beroende på HUR dom tänker.

Tex, en andlig upplevelse som Humanisten Eva Dahlgren har (hon förklarar det väldigt bra i Sturmarks TV8 serie) skiljer sig inte särskilt mycket från en andlig upplevelse en religiös människa har, dock är respektive tolkning av upplevelsen helt olika. Där den ena ser Jesus uppenbara sig för sitt inre tolkar den andra det som en storslagen naturupplevelse eller ett magiskt ögonblick i musikskapar glädje.

För att illustrera detta enkelt kan vi titta på fundamentalister (i övrigt inga liknelser).
En Fundamentalist tänker likadant oavsett om det är en muslim, kristen, jude, ateist eller AIK fan, dvs allt är absolutistiskt, rätt och fel, det finns en tydlig väg och mening, etnocentrisk världsbild (jag och min grupp har rätt oavsett vad), absolut sanning osv. VAD dom tänker kan vara väldigt olika men HUR dom tänker är lika.
Samtidigt kan det uppstå konflikter även fast VAD vi tänker är likadant eftersom HUR vi tänker är olika. Ett egocentriskt tänkande saknar förmågan att ta någon annans perspektiv och kommer att få det väldigt svårt att komma överens med en världscentriskt tänkande människa som kan hålla 3 perspektiv (mitt, ditt och 3e person) även fast dom är överens om VAD som skall göras. HUR det skall göras kommer de vara oense om. En egocentriskt tänkande människa har en relativt enkel världsbild medan en världscentriskt tänkande människa tillåter mycket mer komplext tänkande. I ett sådant fall kommer konflikt att uppstå även om man har samma vision.

För att lösa sådana här problem måste vi bli mer medvetna och första steget är att förstå att dessa komplexa system i människors psyke existerar och ha dom i åtanke när vi utbyter tankar och idéer.

Genom denna blogg hoppas jag kunna bidra till att människor blir mer medvetna och att teorier som tex Spiral Dynamics kan hjälpa oss att inse att vi måste finna ett nytt sätt att tänka för att lösa de konflikter vi står inför i både Sverige och världen.

Hello world!
/M