måndag 26 januari 2009

Överskrid och inkludera

Så ser vi samma sak igen. Denna gång handlar det om en ny trend runt mikrobloggande eller att Christer Sturmark skall "återerövra de existentiella frågorna från de kristna".

Varför tror så många människor att så fort något nytt dyker upp så skall det helt ersätta något annat. Det gäller trender, tankar och objekt. Det enda som händer när vi tänker i dessa banor är att vi blir besvikna eller får ett resultat vi inte alls förväntat oss.

Det är ett ständigt "istället för" tänkande när vi borde tänka mycket mer "både och".

Alla nya idéer, trender, saker, hitlåtar, mjukvaror och ismer osv bygger alltid på sina föregångare, de står alltid på axlarna av det som gjorts tidigare och skulle inte ha funnits om det inte var på detta vis.

Den idé som föregick den nya idén kommer för alltid att vara en del av den nya idén. Det överskrider och inkluderar, vare sig det handlar om existensiella frågor eller mikrobloggar.

Den nya tanken, tekniken eller trenden kan bara vara bättre än den gamla om den tar med sig det som föregick den. Om den inte gör det så slår den undan benen på sig själv och idén kan inte bli bättre utan bara annorlunda, och den tillför inget nytt, dvs den har inte större djup eller befinner sig högre upp i holarkin.

Vissa saker kommer att dö ut men inte direkt och inte så fort nästa generation uppstår

söndag 25 januari 2009

Finns det en plan bakom evolutionen?


Här kommer ett inlägg om evolutionen, som just nu är högaktuell i.o.m att det är 150 års sedan Darwin gav ut, den världsomskakande boken, The Origins of Species år 1859.

Om nu någon tror, pga av min rubrik, att jag skall förespråka kreationism eller intelligent design (ID) i den mening traditionella religioner, och framför allt kristendomen och Islam, talar om den
kommer att bli besvikna. Den objektiva evolutionen, som vår moderna vetenskap och Darwinismen har förklarat den är sann, därom råder det lite tvivel. Även om det finns många frågor kvar att besvara och än fler att ställa, så har frågan huruvida något övernaturligt har skapat vårt universum besvarats, och svaret är NEJ. Trots detta finns det många människor som helt och fullt tror på att ett övernaturligt väsen (en personlig Gud) har skapat allt som det ser ut idag.
Människor med dessa fastlåsta tankar kommer knappast att ändra uppfattning pga av detta blogginlägg eller någon annans förklaringar helt enkelt därför att ett sådant tankemönster inte kan se de mer komplexa tankebanor som behövs för att fullt ta åt sig det. Men kanske kan de finna att evolutionen är än mer fantastisk än vad deras skrifter visar, helt enkelt för att vi idag vet mer än människan gjorde när dessa skrifter skrevs. Religiös fundamentalism saknar djup, hur märkligt det än kan låta, för att kunna överskrida sin egen världsbild.

Människor som tror på den traditionella kreationismen, som bibeln eller koranen talar om den, tänker oftast, vad Spiral Dynamics kallar rött/blått, dvs mytiskt, auktoritärt, absolutistisk egocentriskt och/eller etnocentriskt (vi och vår grupp har rätt oavsett vad) och ofta dessutom en patologisk (negativ) version av rött/blått i dessa frågor. Kom dock ihåg att det inte är någon typ av människor jag beskriver utan ett sätt att tänka när det gäller just evolutionen.

På den andra sidan har vi många övertygade ateister och materialister som har uppfattningen att allt i universum och på jorden är en ren slump, skapad av blind idioti, och utan vare sig mening eller mål. Det intressanta är att hur de tänker påminner ibland om kreationisterna fast vad de tänker är naturligtvis annorlunda. Jag hårdrar lite för oftast tänker materialister i tankemönster som Spiral Dynamics kallar Orange (logiskt tänkande, fullt av möjliga alternativ- det finns dock en som är bäst, sanningen är inte levererad - den upptäcks, osv) och som klarar av att övergripa och inkludera Röd och Blå. Det finns dock helt klart "hardcore" ateister som tänker Blått, vilket är lika tröttsamt som religiösa fanatiker.

Evolutionen har en riktning?
Slumpen eller kaos spelar en viktig roll i evolutionen, och det kan verka helt meningslöst och utan riktning om man inte höjer blicken och ser mer holistiskt eller systemteoretiskt på saken. Traditionell forskning är dock inte uppbyggd så, utan man försöker istället förstå världen genom att bryta ned den i allt mindre bitar för att se hur den är uppbyggd. Det är ett mycket bra sätt att undersöka saken, och som är helt nödvändig. Jag tror dock inte det ger hela bilden. I Sverige och västvärlden har vi en förkärlek till att tänka, istället för, när vi borde försöka tänka mer, både och.
Nu skall väl sägas att allt fler forskare har antagit en mer filosofisk syn på evolutionen men som alltid så ligger allmänheten (dit även jag hör) ett par steg efter de senaste rönen, vilket inte är så konstigt. Det är nog bäst att det är så eftersom även mänskliga teorier, och forskarparadigm följer det naturliga urvalets regler. Universum och evolutionen ger inte svar på några existentiella frågor men jag kan inte se att den är blind eller helt utan riktning vilket jag nu skall försöka förklara.

För mig finns det en annan typ av kreativitet inbyggd i evolutionen, om vi med kreativitet för stunden menar en subjektiv kreativ kraft som är något mer än överlevnad för livsformer då det även omfattar medvetande och materia.

Universum och evolutionen har alltid gått och fortsätter gå i riktningen mot allt mer komplexa system som resulterar i en högre eller djupare medvetenhet. Varje nytt system övergriper och inkluderar sin föregångare och på så sätt har ett hierarkiskt system utvecklats eller snarare en holarki. Begreppet holarki kommer ur holon, som myntades av författaren Arthur Koestler i boken The Ghost in the Machine. Holon' är sammansatt av två delar, grekiskans holos, som betyder 'helhet' och -on som betyder 'del av' och förekommer som ändelse i t.ex. proton, neutron och elektron. Ett holon är alltså något som är en helhet (har integritet och identitet) samtidigt som det är en del av ett större system. Allt i universum är en holon, hela vägen upp och hela vägen ner, dvs en helhet och en del av något större. Det gäller materia såväl som biologiskt liv, tankar och idéer. Ju högre upp (eller djupare in i om man så vill) man kommer i holarkin desto mer komplext blir systemet och samtidigt mer medvetet. Bilden nedan illustrerar detta för biologin.

Detta övergripande och inkluderande av holoner kan vi även se i den vetenskapliga utvecklingen, där ett plötsligt “Eureka!” ställer hela erfarenheten på sina fötter och där fakta och uppfattningar inordnar sig i ett uppenbarat mönster. Det sker vad vetenskapsfilosofen Thomas S. Kuhn skulle kalla för paradigmskifte. Det som är karaktäristiskt för ett paradigmskifte är att ingenting av det tidigare paradigmet “falsifieras” i någon rigid mening, utan snarare inordnas i den nya, mer omfattande, förståelsen av universum eller kosmos.
Denna holarki gäller då, så klart, även vanliga människors tankemönster. Därför är det alltid bättre att sträva mot ett högre och djupare medvetande och aldrig stanna i tron att man har fått svaren (även om de står i en ”helig skrift” eller förklarats av nuvarande vetenskap). Det finns alltid en nivå till. Kom dock ihåg att livsvillkoren, som omger oss, är det som alltid avgör vad som för stunden passar bäst.

Jag avslutar med att citerar ur Ken Wilbers bok En Kortfattat Historia om Allting.

”Verkligheten som helhet består inte av saker eller processer, utan av holoner, helheter som är delar i andra helheter. Exempelvis är hela atomer delar av hela molekyler som är delar av hela celler, som är delar av hela organismer och så vidare.


”Holoner har fyra grundläggande färdigheter: a) självbevarande, b) självanpassning, c) självtranscendens och e) självupplösning.


Varje holon som uppkommer överskrider men inbegriper sina föregångare. De lägre bestämmer de högres möjligheter; de högre bestämmer de lägres sannolikheter.


Antalet nivåer i en holarki bestämmer om den är ”grund” eller ”djup”. Antalet holoner på en viss nivå kallar vi dess ”bredd”.
Varje evolutionsnivå skapar större djup och mindre bredd (ju större djup en holon har, desto högre medvetandegrad har den).


Förstör man en holon, förstörs alla holoner ovanför den, men inga holoner nedanför den. Holarkierna utvecklas tillsammans.


Evolutionen har en riktning.
Ökande komplexitet
Ökande differentiering/integration
Ökande organisation/strukturering
Ökande relativ självständighet
Ökande telos (dvs mening eller mål)

Jag vet inte om det finns någon mening eller mål med detta men visst är det ett fantastiskt universum vi lever itorsdag 22 januari 2009

Svensk Podcast om Spiral Dynamics

Här kommer en Podcast på Svenska som kan funka som en introduktion till Spiral Dynamics.
Den är gjord av Nick Drummond från Nordic Integral Podradio och Mats Edin.

Du kan lyssna genom att ladda ned filen här eller gå hit.

Jag är övertygade om att vi behöver mer människor som förstår denna modell för att klara den globalisering som vi lever i, där kulturer och tankemönster blandas överallt.

Vi måste försöka sluta tänka så mycket i termer av 'antingen eller', som vi gör så mycket i västvärlden och istället börja tänka mer 'både och'. Övergripa och inkludera! Man kan alltid hoppas att Barack Obama tänker i dessa banor när han skall ta tag i Israel och Palestina konflikten.

tisdag 20 januari 2009

Obamas integrala tal

Jag har idag tittat på Barack Obamas installationstal. En hel del proffstyckare har talat om att de var besvikna för att han höll för låg profil och inte var tillräckligt bombastisk. Jag håller inte med. Vad som krävdes nu var att visa att han förstår problemen han står inför och ge en realistisk bild av vad Amerikanarna och resten av världen nu kan vänta sig. Det vore bara onödigt att "blåsa på" bara för effektens skull. Sådant har vi fått nog av från den avgående presidenten.

Jag tycker Anders Sigrell gör en bra analys i SVD om vad Obama försökte få fram

Man kan också se tendenser till integral retorik i talet. Han tog med både subjektiva och objektiva vinklingar på problemen dom och vi har framför oss. Han talade om att det handlar om individer som måste bestämma sig för att vara med och lösa detta, likaväl som att det kollektiva måste fungera. Helheten är större än summan av delarna och allt är lika viktigt.

Vet inte om Obama känner till de 4 kvadranterna som Ken Wilber tagit fram i sin Integrala teori, men jag vet att Clintons känner till den så det vore ju inte otroligt.

Här nedan ser du en bild av kartan som ger en överblick. Läs gärna denna blogg på Svenska som ger en överblick av integral teori och de 4 kvadronerna

Här följer några exempel från Obamas installationstal och hur de relaterar till ett integralt tänkande (medvetet eller inte från Obamas sida).

Exempel på objektiva och individuella inslag. Yttre fakta för individen (övre högra hörnet).

That we are in the midst of crisis is now well understood. Our nation is at war, against a far-reaching network of violence and hatred. Our economy is badly weakened, a consequence of greed and irresponsibility on the part of some, but also our collective failure to make hard choices and prepare the nation for a new age.

Exempel på objektiva och kollektiva inslag i hans tal. System, processer, tecknologi osv. (nedre högra hörnet)

We will restore science to its rightful place, and wield technology's wonders to raise health care's quality and lower its cost. We will harness the sun and the winds and the soil to fuel our cars and run our factories. And we will transform our schools and colleges and universities to meet the demands of a new age. All this we can do. And all this we will do.

Expempel på subjektiva och kollektiva inslag. Kulturer och delade värderingar (nedre vänstra hörnet).

For we know that our patchwork heritage is a strength, not a weakness. We are a nation of Christians and Muslims, Jews and Hindus -- and non-believers. We are shaped by every language and culture, drawn from every end of this Earth; and because we have tasted the bitter swill of civil war and segregation, and emerged from that dark chapter stronger and more united, we cannot help but believe that the old hatreds shall someday pass; that the lines of tribe shall soon dissolve; that as the world grows smaller, our common humanity shall reveal itself; and that America must play its role in ushering in a new era of peace.

Exempel på subjektiva och individuella inslag. Känslor, tankar, perceptioner hos individen (över vänstra hörnet).

For as much as government can do and must do, it is ultimately the faith and determination of the American people upon which this nation relies. It is the kindness to take in a stranger when the levees break, the selflessness of workers who would rather cut their hours than see a friend lose their job which sees us through our darkest hours. It is the firefighter's courage to storm a stairway filled with smoke, but also a parent's willingness to nurture a child, that finally decides our fate.

Nu kanske en del tycker att detta inte är så märkvärdigt, men lyssna då på våra Svenska och andra politiker när de talar om hur de skall lösa problem, så kommer ni se att det är väldigt sällan de prickar in alla 4 kvadranter och resultat blir då fragmenterat och inte fullständigt.

Läs hela Obamas tal på Engelska på SVT och Aftonbladet och på Svenska på SVD.
Läs även om festen i Washington på DN

söndag 18 januari 2009

Ältandets olidliga sötma


Är det inte märkligt att folk har en sådan ofattbar förmåga att älta saker så att det tappar all proportion. Den senaste veckans debatt runt Liza Marklund är ett typexempel på hur människor totalt glömmer bort att saker och ting är vad dom är, alltid och hela tiden. Man kan inte ändra på det som gjorts genom att älta det i oändlighet. Man kan lära sig av sina misstag, vilket Liza Marklund medger, men man kan inte få dom ogjorda. 

Det ända rimliga i detta läge är att fråga sig vad vi kan göra för att inte detta skall inträffa igen och på vilket sätt kan den vetskapen ta oss framåt.

Det är pinsamt att se människor som Monica Antonsson sitta och försöka försvara sin ståndpunkt i TV4 efter att ha sett Liza Marklund reda ut begreppen på ett klokt sätt. Hela Monicas  "affärsidé", för att sälja sin bok, handlar om att älta något som hände för många år sedan och att mobba en känd person. Att hon dessutom har gjort ett hafsjobb gör inte saken bättre. Liza Marklunds böcker har faktiskt gjort nytta för debatten om misshandlade kvinnor, eftersom frågan lyfts fram i ljuset. Det spelar mindre roll om boken var "en sann historia" eller "baserad på en sann historia".

Det journalister som Janne Josefsson och Monica Antonsson gör har dock föga effekt för dessa kvinnor. Allt de  gör är att älta frågan om Liza Marklunds dokumentärroman är 100% sann eller inte. Hon har medgett att undertiteln är missvisande. OK, bra! Hon kommer nog inte göra om det.  Vad gör vi nu?

Man kan tydligt se att dessa journalister har ett tankesätt som är väldigt etnocentriskt och blått i Spiral Dynamics världen,  medans Liza Marklund visar tendenser till Gult tänkande (iaf i TV4 intervjun), vilket är fascinerande. Det innebär dock att Monica Antonsson aldrig kommer att förstå Liza Marklund och att hon kanske rent av har fel.

Dåtid och framtid kan vara trevliga ställen att besöka men man kan inte bo där!

Läs mer om detta på Aftonbladet, SVD och DN 

fredag 16 januari 2009

Vi är nog ensamma


Som svar på Aftonbladets artikel om liv på Mars.

Jag läser just nu Ray Kurzweils bok, The Singularity is Near, when humans transcend biology. Den handlar om hur vår teknologi utvecklas exponentiellt och att vi inom 10-12 år kommer att kunna uppgradera våra kroppar med teknik som gör oss både friskare och intelligentare.

Ett kapitel i boken heter "Why we are probably alone in the Universe". Han ger en rad sannolika själ och mattematiska formler för att det troligen inte finns något annat intelligent liv som kan utveckla teknik som innehåller radiovågor, och på så sätt kan kommunicera över stora avstånd. Han kommer bland annat fram till att i vår galax, med sina miljarder planeter, skulle det finnas 1.25 planeter med sådan intelligens och vi vet redan om en ;-).

Det stora problemet är att de flesta människor ser evolutionen och utvecklingen av teknologi som en linjär utveckling när den i själva verket är exponentiell, dvs vi fördubblar komplexiteten och kapaciteten av våra system i varje generation.

Skulle det finnas liv där ute som ligger bara några hundra år före oss i sin utveckling så skulle de ha tillgång till enormt mycket mer avancerad teknik än vad vi har. Skulle de ligga flera 1000 år före oss så har dom tillgång till teknik vi inte ens kan drömma om. Många tror att det finns flera miljoner planeter där ute som borde kunna utveckla liv som här på jorden. Rimligen borde det då finnas ett stort spann mellan de mest primitiva och mest utvecklade. Är det så att vi är den mest utvecklade civilisationen eller utvecklas allt liv i ungefär samma fart? Om inte, var är då alla?

Ray utvecklar detta i betydligt mer detalj i sin bok så klart. Boken är för övrigt en enormt spännande resa in i framtiden. Ray har haft rätt många gånger förr.

torsdag 15 januari 2009

SCHLAUG.SE: Humanister - bättre kan ni väl...?

SCHLAUG.SE: Humanister - bättre kan ni väl...?

Detta är ett inlägg baserat på Birger Schlaugs inlägg som i sin tur var ett svar på Hans Bergströms ledare i DN den 9:e januari

Ett förvånansvärt bra inlägg av Birger. Jag hade ingen aning om att han hade sådana kvaliteter. Jag har aldrig riktigt gillat Miljöpartiet men det innebär ju inte att det inte finns fullt av intelligenta människor som gör det, och är aktiva där.

Nu finns det som alltid, mer eller mindre, korkade svar på hans blogg från folk som tänker i mer förenklade banor än vad Birger själv gör. Speciellt svaret från Daniel den 13:e januari fastnade jag för. Det är ett vanligt argument från Humanister och starkt troende (se ironin i detta) att det finns absoluta och faktiska sanningar. Absoluta sanningar är bara möjliga om vi stannar vid en förenklad världsbild som dessutom bara består av objektiva saker (har jag en sten, och lägger till en till, så blir det två).
När det gäller moral och subjektiva tankar för att inte tala om objektiv kvantfysik så håller det inte att säga att det finns absoluta sanningar. Dessutom så byter vetenskapen paradigm med jämna mellanrum, vilket gör att vetenskapens sanningar ändras över tid.

Daniel hävdar dessutom, i sin kritik, att moralfrågor blir reducerade till personliga åsikter om det inte finns ett absolut rättsnöre. Det är fel då det inte bara handlar om personliga åsikter utan om kollektiva åsikter. Vi präglas av det samhälle och de värderingar vi möter varje dag, och ofta tror vi sedan att vi har personliga åsikter då vi egentligen har väldigt lika åsikter som de flesta runt omkring oss. På så sätt skapas en samhällsmoral som innehåller rätt och fel, och som passar de värderingar de flesta har i det aktuella samhället. Det handlar dock inte om en absolut sanning, då många andra samhällsvärderingar tycker annorlunda och dom i sin tur tycker att de har alla svaren.

Om vi sedan lägger till evolutionen så blir det än mer komplicerat eftersom saker hela tiden ändrar sig, både objektiva och subjektiva saker.

Det är dock inte helt hopplöst. Man kan se att om man accepterar ett mer komplext tänkande som övergriper och inkluderar de mer förenklade världsbilderna så framträder ett mer integralt sätt att tänka. Som inkluderar betydligt fler människor, förhållningssätt och vetenskapliga paradigmer (det finns delar av sanning i de flesta sätt att tänka). Man får ett större djup, om man så vill. Birger visar en sida av detta som jag gillar och jag håller med om att ödmjukhet innför vår komplexa värld ofta saknas hos många som representerar Humanisterna och framför allt hos de traditionella religionerna.

tisdag 13 januari 2009

Religionerna har också tillkommit ur naturligt urval

Jag återfann idag den alldeles utmärkta webbTVsidan AXESS TV som sänder mycket bra program om samhälle, kultur och vetenskap. Jag tittade på ett program om gnosticismen, som jag fann väldigt intressant och som visar att religionerna, och i detta fallet kristendomen, faktiskt är ett resultat av ett naturligt urval från en rad olika varianter som har blandats och evolverat till vad det är idag. Undrar vad Pingstkyrkan och Livets ord säger om det?

Programmet visar även lite på hur olika livsvillkor och kulturstrukturer har påverkat vårt förhållningssätt till religionen i historien. Jag fann så klart en hel del Spiral Dynamics material i det, men det är nog kanske för att jag letar efter det.
Se programmet här.


söndag 11 januari 2009

Kristna friskolors vara eller icke vara i Sverige

Detta inlägg är ett svar på dagens (11:e januari 2009) brännpunkt artikel i Svenska Dagbladet som friskolerektorerna Bo Nyberg och Lars Brandström producerat. 

De anklagar Björn Ulvaeus för att hans kritik mot kristna friskolor i Sverige bygger på känsla mer än förnuft. 

De försvara sig sedan med att det följer läroplanen strikt och att skolinspektionen håller dem ”under lupp” och därför bygger deras skolor på förnuft. Allt låter bra så långt men sen kommer plötsligt ett inslag i texten som handlar om dialogtanken och att de kristna skolorna framhäver detta tankesätt. Nu är det väl så att dialogtanken är något som finns i den Svenska kulturen och har vuxit fram under de senaste 50-60 åren. Att kristendomen skulle ha något med det att göra är befängt att tro, snarare är det väl så att dialogtanken finns i Sverige trots kristendomen och knappast tack vare den. 

Den traditionella kristendomen talar istället om att man skall lyda överheten och göra som man blir tillsagd, det finns ett tydligt "rätt och fel" (så länge det är inom ramen för den egna dogmen) så att man senare kan få belöning (i ”himlen” eller på annat sätt i livet). Sant är att detta tankesätt har spelat en viktig roll i historien (Blått tänkande i Spiral Dynamics) för att få folk att enas och bygga stabila regelverk och processer men återigen så har detta även åstadkommits i kulturer av Islam och Judendom och har på inget vis varit kristendomens förtjänst utan religionen har hjälpt till att lyfta fram dessa tankemönster under turbulenta tider av mänsklig social evolution men är inte en förutsättning för det. 

Religion åstadkommer inte dessa tankemönster men kan influera till dessa. Dock skall man komma ihåg att Sverige idag lever i en annan tid som vida har övergripigt men samtidigt inkluderar dessa traditionella världsbilder. Att använda argument som att inflytelserika medborgare som Curt Nicolin och Olof Palme fick sin grundutbildning i kristna frikyrkor försvara inte deras existens ett dugg utan bekräftar bara deras bäst-före-datum och att man lever i det förgångna. 

Dialogtanken är, mycket riktigt som de säger, väldigt viktig men den är inte ”lika viktig idag som på 20-talet” utan betydligt viktigare och måste även diskuteras i ljuset av dagens livsvillkor och inte i ljuset av en förlegad religions världsbild. Det finns i Sverige idag en hel del ”mjuka” kristna som klarar av att acceptera både den nya vetenskapliga bilden av världen och samtidigt behålla de andliga värderingarna, all heder åt dessa människor men återigen så skall vi inte tro att detta är tack vare kristendomen utan trots densamma.

Andlighet är viktigt då vår subjektiva värld är lika verklig som den objektiva men det får 2009 inte handla om traditionella religiösa dogmer. Kristendomen i Sverige kan och bör uppdateras men det märkliga att ju mer man uppdaterar den desto mer ser man att det traditionella kristna budskapet bara är en del av vår historia och ingen väg framåt. 

Vi måste lära oss att ta fler perspektiv och självklart så skall människor få tro på vad de vill men blanda inte in våra oskyldiga barn i detta utan låt de få avgöra själva vad de vill tro på.

söndag 4 januari 2009

Spiral Dynamics och Darwinism


Jag har under julhelgerna läst min julklappsbok Darwins Idé av Staffan Ulfstrand med stort intresse. Den är full av fakta om Darwin själv och en lång rad vetenskapliga bevis för den Darwinistiska evolutionen och inte sällan ler man åt hur alla dessa, mer eller mindre märkliga, beteenden i naturen lätt kan kännas igen i vår mänskliga värld.

När jag läste kapitel 15 som heter Personligheter så slogs jag plötsligt av att de beteenden och anpassning till livsvillkor som man talar om i Spiral Dynamics faktiskt, till viss mån, finns i djurens värld och i deras "personligheter" inom en och samma art. Självklart inte i samma komplexa kontext men dock finns den där vilket är fascinerande. Vi vet ju idag att cellerna visar irritabilitet, växterna förnimmelser, reptiler iakttagelseförmåga, däggdjur inre föreställningar, primater symboler och människor begrepp, vilket alla är "inre" subjektiva uttryck och i viss mån kan sägas vara psykologiska (jag drar med stora penseldrag).

Om man tittar på egenskaperna hos varje vMEME/färg i Spiral Dynamics så ser man följande;
en sorts typ av värderingssystem, världåskådningar, nivåer av psykologisk existens, övertygelse strukturer, organisatoriska principer och sätt att tänka eller former av reglering som alltid påverkas av livsvillkoren. Vissa av dessa passar väldigt bra inpå Darwins evolutionsteori och djurvärlden som vi känner den.

Det är nu kanske inte så konstigt när allt kommer omkring då Spiral Dynamics faktiskt är en evolutionsteori (biopsykosocial teori) men likväl gav denna insikt mig än mer förtroende för Spiral Dynamics som en verkligt användbar inspirationskälla och strategi i både vardags och arbetslivet.

Här kommer en introduktion till boken Darwins idé av Staffan Ulfstrand själv.

lördag 3 januari 2009

Spiral Dynamics video introduktion

Jag fann denna video på youtube som jag tycker sammanfattar Spiral Dynamics på ett bra sätt. Tyvärr kan jag inte säga det samma om väldigt många andra videos i ämnet på youtube.

Håll till godo.